Nederland kent een vrij uitgebreid sociaal stelsel. Toch blijkt er soms behoefte aan financiële steun, al is het alleen omdat de sociale wetgeving slechts voorziet in een bestaansminimum. Leden, oud-leden en gezinsleden of weduwen van (oud)-leden van de Nederlandsche Tafelronde kunnen in moeilijke tijden een beroep doen op de Stichting Tafelronde Hulpfonds.

 

Hulpverlening

Het Hulpfonds kan op velerlei manieren verlichting bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van:

  • Advies bij persoonlijke financiële problemen
  • Financiële ondersteuning bij aanschaf van (medische) hulpmiddelen die niet worden vergoed
  • Na overlijden van een (oud)-Tafelaar het overbruggen van financiële nood voor de weduwe
  • Financiële ondersteuning bij bijzondere medische behandelingen
  • De bijdragen kennen een maximum en worden alleen toegekend aan privépersonen, nooit aan bedrijven. Het betreft een lening die, zodra het financieel mogelijk is, weer moet worden terugbetaald.

Uitvoering

Wanneer een Tafelaar signaleert dat iemand ondersteuning nodig heeft, kan hij dit aangeven bij het bestuur van zijn Tafel. Het bestuur wijst daarop een contactpersoon aan. Deze kan nadere inlichtingen geven, de hulpverlening verder begeleiden en het bestuur van het Hulpfonds op de hoogte houden. Het spreekt voor zich dat hulp te allen tijde in volstrekte anonimiteit geschiedt. Wie hulp nodig heeft kan zich daarom ook direct tot het Hulpfonds wenden.

Middelen

De middelen van het fonds worden bijeengebracht door de leden en oud-leden van de Nederlandsche Tafelronde. De contributie is bepaald op € 1,50 per lid per jaar. Een goed gebruik is dat uittredende leden nog eenmaal € 40,00 aan de Nationale Tafelronde afstaan voor het Hulpfonds. De overige inkomsten van het fonds bestaan uit rente-inkomsten en inkomsten uit beleggingen.

Bestuur

De President van de Nederlandsche Tafelronde is ook voorzitter van het Fondsbestuur. De Penningmeester van de Tafelronde fungeert ook in het Fondsbestuur als penningmeester. De algemene ledenvergadering benoemt de overige vijf bestuursleden: twee Tafelaars en drie oud-Tafelaars. Zij zitten omwille van de continuïteit vier jaar op hun post; de President en de Penningmeester respectievelijk één en twee jaar. De Vicepresident woont de vergaderingen bij.

Hulp aanvragen

Het Hulpfonds neemt alleen hulpaanvragen van leden en oud-leden in behandeling. Wilt u een hulpverzoek indienen, dan kunt u daarvoor Intake formulier gebruiken. Voor vragen over procedures kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting Tafelronde Hulpfonds: hulpfonds@roundtable.nl.

Maak kennis met het Hulpfondsbestuur

Deze zeven heren zijn van mening dat service niet alleen naar buiten, maar zeker ook naar binnen gericht moet zijn. Als het nodig is zijn we er voor elkaar.

Huidige bestuurssamenstelling:

Voorzitter
Paul Vreeburg

Penningmeester
Ernst Verspuij

Toeziend Penningmeester
Christian van Tellingen

Secretaris
Frank Capel

Leden
Bert Bergs
John van Duren
Luc Reiff
André Ubink

Ambtelijk Secretariaat
Lies Schuuring-Rab

Beloningsbeleid: Het bestuur krijgt geen vergoeding. Enkel onkosten kunnen vergoed worden.

Beleidsplan Stichting Hulpfonds
Verkorte jaarrekening Stichting Hulpfonds
Jaarverslag 2016 – 2017